REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO COLOMBIANJEANS

DLA KONSUMENTÓW

obowiązujący od dnia 01.03.2018 r.

 

§1 Informacje ogólne

1.       Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży Towarów stanowiących odzież w Sklepie internetowym COLOMBIANJEANS, działającym pod adresem www.colombianjeans.pl, na rzecz Konsumentów, w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego.

2.       Sklep internetowy COLOMBIANJEANS, działający pod adresem www.colombianjeans.pl, prowadzony jest przez Nairę Leińską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Naira Leińska „STATOR” Perfect Beauty, miejsce zamieszkania:  ul. Polanka 8E ,  61-300 Poznań, adres głównego miejsca wykonywania działalności: os. Czecha 73, 61-288 Poznań, nr wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP w Poznaniu, organ, który zarejestrował działalność gospodarczą: CEIDG , NIP 782-231-08-94, REGON 634628680, adres e-mail: biuro@colombianjeans.pl, nr telefonu 506 379 566

3.       Dane kontaktowe:

Adres korespondencyjny: Naira Leińska , Os.Czecha 73

Adres elektroniczny e-mail: biuro@colombianjeans.pl

Nr telefonu: 506 379 566

 

 §2 Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

1.       Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

2.       Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jako Konsument, składa Zamówienie lub zawiera ze Sprzedającym Umowę Sprzedaży Towaru,

3.       Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.),

4.       Konsument – konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego; za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

5.       Konto Klienta – osobiste konto tworzone przez Klienta w procesie rejestracji w Sklepie, na którym przechowywane są wszystkie dane osobowe Klienta oraz historia jego transakcji, zabezpieczone hasłem ustanawianym przez Klienta w procesie rejestracji, i które umożliwia wielokrotne składanie przez Klienta Zamówień w Sklepie bez konieczności każdorazowego podawania danych osobowych Klienta oraz adresu dostawy,

6.       Koszyk – element, do którego Klient może dodawać Towary, co do których chce złożyć Zamówienie,

7.       Przedmiot Umowy – Towar będący przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej pomiędzy Stronami,

8.       Regulamin – niniejszy „Regulamin Sklepu Internetowego COLOMBIANJEANS dla Konsumentów”. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

9.       Sklep – sklep internetowy o nazwie COLOMBIANJEANS, działający pod adresem www.colombianjeans.pl, w którym Klient może założyć Konto Klienta i za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie,

4.       Sprzedający – Naira Leińska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Naira Leińska „STATOR” Perfect Beauty, adres głównego miejsca wykonywania działalności: os. Czecha 73, 61-289 Poznań, nr wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP w Poznaniu , organ, który zarejestrował działalność gospodarczą: CEIDG  NIP 782-231-08-94, REGON 634628680, adres e-mail: biuro@colombianjeans.pl, nr telefonu 506 379 566

10.    Strony – Sprzedający i Klient,

11.    Towar – rzecz ruchoma (produkt) wymieniona i opisana na stronie internetowej działającej pod adresem www.colombianjeans.pl, mogąca być Przedmiotem Umowy,

12.    Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem za pośrednictwem Sklepu,

13.    Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.),

14.    Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 683 ze zm.),

15.    Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.)

16.    Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu, stanowiące ofertę nabycia danego Towaru, określające jednoznacznie rodzaj, ilość, rozmiar, kolor i cenę, sposób odebrania (dostawy) Towaru, formę płatności oraz dane identyfikacyjne Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia pomiędzy Stronami Umowy Sprzedaży.

 

§3 Ogólne zasady

1.       Zamówienia w Sklepie na warunkach określonych Regulaminem mogą składać wyłącznie Konsumenci, którzy są pełnoletni oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

2.       Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie jest zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.

3.       Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem oraz Regulaminem.

4.       Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie przy każdym Towarze podawane są w złotych polskich (PLN) oraz wyrażone są w kwocie brutto zawierającej obowiązującą stawkę podatku VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów dostawy Towaru.

5.       Strony wiąże cena prezentowana w Sklepie przy Towarze w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.

6.       Prezentacja Towarów w Sklepie, w tym zdjęcia, rysunki, ilustracje i opisy Towarów, mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

7.       Prezentacja Towarów w Sklepie stanowi zaproszenie do składania ofert. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi jedynie ofertę nabycia danego Towaru i nie skutkuje natychmiastowym zawarciem Umowy Sprzedaży.

8.       Sprzedający dokłada wszelkich starań przy tworzeniu zdjęć, rysunków, ilustracji i opisów Towarów. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Towaru przed złożeniem Zamówienia Klient może zadać Sprzedającemu pytanie poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej Sklepu lub skontaktować się ze Sprzedającym telefonicznie lub na adres e-mail podane w § 1 Regulaminu.

9.       Sklep przyjmuje Zamówienia całą dobę. Kontakt Klienta ze Sprzedającym możliwy jest w dni robocze w godzinach od 8:00 do 19:00

10.    Złożenie Zamówienia przez Klienta nie wymaga rejestracji i Klient może złożyć Zamówienie jako gość Sklepu. Jednakże rejestracja Klienta poprzez utworzenie Konta Klienta umożliwia wielokrotne składanie Zamówień bez konieczności każdorazowego podawania danych osobowych Klienta oraz adresu dostawy.

 

§4 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1.       Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu polegają na założeniu i prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie i na umożliwieniu Klientowi składania Zamówień i zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru za pośrednictwem Sklepu z wykorzystaniem Konta Klienta.

2.       Utworzenie Konta Klienta jest bezpłatne i wymaga zarejestrowania się Klienta w Sklepie. W celu zarejestrowania Klient zobowiązany jest:

a)       poprawnie wypełnić wszystkie wymagane pola formularza rejestracyjnego, służącego do stworzenia konta, dostępnego na stronie internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedającego poprzez wybór odpowiedniej ikony znajdującej się pod treścią formularza rejestracyjnego,

b)       zapoznać się z Regulaminem oraz zaakceptować Regulamin,

c)       wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

3.       [ASK1] Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z wolą zawarcia przez Klienta umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Niewyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną uniemożliwia rejestrację i założenie Konta Klienta.

4.       Po przesłaniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez Klienta Regulaminu, wyrażeniu przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych Sprzedający wyśle na podany przez Klienta adres e-mail wiadomość, która będzie potwierdzać dokonanie rejestracji Klienta w Sklepie i utworzenie Konta Klienta, wraz z linkiem umożliwiającym aktywację Konta Klienta.[ASK2]  Chwila aktywacji Konta Klienta jest chwilą zawarcia przez Strony umowy o świadczenie usług elektronicznych.

5.       Po utworzeniu Konta Klienta każdorazowe logowanie się Klienta na Konto Klienta odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym (adres e-mail i hasło), z zastrzeżeniem że każde złożenie Zamówienia uwarunkowane jest potwierdzeniem zapoznania się i akceptacji Regulaminu. [ASK3] 

6.       Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług elektronicznych bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, tj. od dnia aktywacji konta wskazanej w ust. 4 powyżej. Postanowienia § 10 ust. 3-5 Regulaminu. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 14 - dniowym terminem wypowiedzenia, jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył Zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 12 miesięcy od ostatniej aktywności. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze Stron lub jej rozwiązanie za obustronną zgodą Stron jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.[ASK4] 

7.       Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

a)       cel rejestracji w Sklepie lub sposób korzystania z usług przez Klienta jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

b)       działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, lub narusza prawa osób trzecich,

c)       otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych przez Klienta danych lub związanej z nimi działalności,

d)      uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze dostarczonych przez Klienta danych lub związanej z nimi działalności i zawiadomił Klienta o zamiarze zablokowania Klientowi dostępu do Konta Klienta,

e)       Klient przesyła niezamówione informacje handlowe,

f)        Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu.

8.       Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedającego zostanie wysłane na adres e-mail podany przez Klienta przy rejestracji. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany w §1 Regulaminu albo poprzez usunięcie Konta Klienta.

9.       Wypowiedzenie lub rozwiązanie za porozumieniem Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów Sprzedaży, chyba że Strony postanowią inaczej.

10.    Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania Sklepu należy przekazywać Sprzedającemu na adres e-mail podany w §1 Regulaminu.

11.    Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym lub infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają prawidłowe korzystanie przez Klienta ze Sklepu.

12.    Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu zaistniałe z przyczyn technicznych, w tym w szczególności z powodu konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu, lub innych od niego niezależnych oraz za następstwa takich przerw.

13.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania Sklepu oraz do całkowitego zaprzestania udostępniania Sklepu bez wcześniejszego powiadomienia Klienta i bez podawania przyczyn takiego działania.

14.    Klient powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały do nich dostępu.

 

§5 Złożenie Zamówienia, zawarcie Umowy Sprzedaży i realizacja Zamówienia

1.       Zamówienia w Sklepie Klient może składać 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej, działającej pod adresem www.colombianjeans.pl na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

2.       Klient może złożyć Zamówienie po uprzedniej rejestracji i założeniu Konta Klienta albo bez uprzedniej rejestracji jako gość Sklepu.

3.       Zamówienie zostanie złożone, pod warunkiem że Klient:

a)       wybierze Towar, który chce zamówić, określi jego rozmiar i ilość, ewentualnie kolor oraz

b)       kliknie ikonę „Dodaj do koszyka”, oraz

c)       kliknie ikonę „Przejdź do realizacji zamówienia”, oraz

d)      zaloguje się na swoje Konto Klienta lub wypełni wszystkie wymagane pola formularza zamówienia jako gość, podając swoje imię, nazwisko, adres e-mail, adres (ulicę, kod pocztowy, miasto i kraj), oraz

e)       określi sposób dostawy, formę płatności, oraz

f)        zapozna się z Regulaminem i zaakceptuje Regulamin, oraz

g)       wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, oraz

h)      [ASK5] kliknie ikonę „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” umieszczoną pod treścią Zamówienia. [ASK6] 

4.       Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedającemu przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży zamówionego Towaru. Samo złożenie Zamówienia przez Klienta nie skutkuje natychmiastowym zawarciem Umowy Sprzedaży. Przez złożenie Zamówienia Klient potwierdza, że wie, że w przypadku przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłat ceny wraz z kosztami dostawy.[ASK7]  Sprzedający ma prawo skontaktować się z Klientem w celu potwierdzenia przez Klienta faktu złożenia Zamówienia.

5.       Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie złożenia Zamówienia zawierające informację o łącznej cenie zamówionych Towarów oraz o łącznym koszcie dostawy zamówionych Towarów. [ASK8] 

6.       Potwierdzenie złożenia Zamówienia nie jest równoznaczne z przyjęciem Zamówienia do realizacji. Po wysłaniu do Klienta potwierdzenia złożenia Zamówienia Sprzedający sprawdzi Zamówienie pod kątem możliwości jego realizacji.

7.       Sprzedający powiadomi Klienta – na podany adres e-mail Klienta – o przyjęciu Zamówienia do realizacji oraz o przewidywanym terminie realizacji Zamówienia albo o braku możliwości przyjęcia Zamówienia do realizacji z powodu niedostępności Towaru lub innych przyczyn. [ASK9] Wysłanie przez Sprzedającego na podany przez Klienta adres e-mail informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty złożonej przez Klienta. Brak odpowiedzi Sprzedającego na Zamówienie nie stanowi przyjęcia oferty.

8.       Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Stronami następuje z chwilą powiadomienia Klienta przez Sprzedającego o przyjęciu Zamówienia do realizacji, zgodnie z §5 ust. 7 Regulaminu[ASK10] .

9.       Do czasu powiadomienia Klienta przez Sprzedającego o przyjęciu Zamówienia do realizacji Klient ma prawo zmienić Zamówienie albo anulować Zamówienie, informując o tym Sprzedającego na adres e-mail podany w §1 Regulaminu oraz o ile to możliwe telefonicznie.

10.    Rozpoczęcie realizacji Zamówienia następuje:

a)       w przypadku wybrania przez Klienta dokonania płatności przelewem, tj. w sposób wskazany w § 6 ust. 1 lit. b) – po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedającego ceny za zakupiony Towar wraz z kosztami dostawy,

b)       w przypadku wybrania przez Klienta dokonania płatności za pobraniem, tj. w sposób wskazany w par. 6 ust. 1 lit. a) - po powiadomieniu Klienta przez Sprzedającego o przyjęciu Zamówienia do realizacji.

11.    Przez realizację Zamówienia Strony rozumieją powierzenie przez Sprzedającego Towaru firmie kurierskiej w celu dostarczenia Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta, a także przygotowanie Towaru do odbioru przez Klienta.

12.    Orientacyjny termin realizacji Zamówienia wynosi 5 dni i liczony jest:

a)       w przypadku wybrania przez Klienta dokonania płatności przelewem - od chwili zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedającego ceny za zakupiony Towar wraz z kosztami dostawy do chwili powierzenia Towaru firmie kurierskiej w celu dostarczenia go do miejsca wskazanego przez Klienta albo przygotowania Towaru do odbioru przez Klienta,

b)       w przypadku wybrania przez Klienta dokonania płatności za pobraniem - od chwili powiadomienia Klienta przez Sprzedającego o przyjęciu Zamówienia do realizacji do chwili powierzenia Towaru firmie kurierskiej w celu dostarczenia go do miejsca wskazanego przez Klienta albo przygotowania Towaru do odbioru przez Klienta.

13.    Sprzedający informuje Klienta - na adres e-mail podany przez Klienta – o zakończeniu realizacji Zamówienia i odpowiednio o powierzeniu Towaru firmie kurierskiej w celu dostarczenia go do miejsca wskazanego przez Klienta albo o przygotowaniu Towaru do odbioru osobistego przez Klienta.[ASK11] 

 

§6 Płatność

1.       Klient zobowiązany jest zapłacić Sprzedającemu za zamówiony Towar cenę wraz z kosztami dostawy. Klient może dokonać płatności według swojego wyboru w następujący sposób:

a)       za pobraniem – płatność przy odbiorze przesyłki z Towarem,

b)       przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 7 dni od dnia powiadomienia Klienta przez Sprzedającego o przyjęciu Zamówienia do realizacji.

2.       Wyboru sposobu płatności Klient dokonuje podczas składania Zamówienia, z zastrzeżeniem że:

a)       płatność za pobraniem nie jest dostępna, gdy wartość zamówionego Towaru przekracza 500 zł lub paczka z Towarem waży powyżej 30 kg,

b) w przypadku wysyłki Towaru za granicę Rzeczypospolitej Polskiej wymagana jest zapłata całej ceny i kosztów dostawy przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 7 dni od dnia powiadomienia Klienta przez Sprzedającego o przyjęciu Zamówienia do realizacji.

3.       [ASK12] Wybrany sposób płatności może wpłynąć na czas przyjęcia Zamówienia do realizacji.

4.       W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny lub kosztów dostawy Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Sprzedającego za czas opóźnienia odsetek w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie.

 

§7 Dostawa Towaru

1.       Klient może wybrać następujący sposób dostawy Towaru:

a)       odbiór osobisty Towaru pod adresem: Osiedle Czecha 73 (Salon Perfect Beauty )

b)       dostawa Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej do miejsca wskazanego przez Klienta.

2.       W przypadku wybrania przez Klienta dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej na czas otrzymania przesyłki z Towarem składa się:

a)       czas realizacji Zamówienia, czyli czas, który upływa:

- w przypadku wybrania przez Klienta dokonania płatności przelewem - od chwili zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedającego ceny za zakupiony Towar wraz z kosztami dostawy do chwili powierzenia Towaru firmie kurierskiej w celu dostarczenia go do miejsca wskazanego przez Klienta,

- w przypadku wybrania przez Klienta dokonania płatności za pobraniem – od chwili powiadomienia Klienta przez Sprzedającego o przyjęciu Zamówienia do realizacji do chwili powierzenia Towaru firmie kurierskiej w celu dostarczenia go do miejsca wskazanego przez Klienta oraz

b)       czas dostawy Towaru przez firmę kurierską (przesyłki kurierskie powinny być dostarczone w ciągu 2  dni roboczych).[ASK13] 

3.       Z chwilą wydania Towaru przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

4.       Klient ponosi koszty dostawy Towaru. Informacja o kosztach dostawy Towaru zamieszczona jest na stronie internetowej www.colombianjeans.pl w zakładce „Dostawa” (………………………..)[ASK14]  i stanowi integralną część Regulaminu. O ostatecznym, łącznym koszcie dostawy zamówionych Towarów Klient jest informowany w potwierdzeniu złożenia Zamówienia – wysłanym na adres e-mail Klienta, zgodnie z §5 ust. 5 Regulaminu.

5.       Koszty dostawy zostają uwzględnione na fakturze VAT lub paragonie dołączonym do przesyłki z Towarem.

6.       W przypadku wybrania przez Klienta odbioru osobistego Klient zobowiązany jest odebrać Towar w terminie ... dni od dnia otrzymania informacji o przygotowaniu Towaru do odbioru osobistego.

 

§8 Rabaty i promocje

  1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do udzielania rabatów na Towar.

  2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych.

 

§ 9 Odpowiedzialność za wady rzeczy i reklamacje

1.       Wszystkie Towary prezentowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych i fizycznych oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek. Sprzedający informuje, że ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad.

2.       Jeżeli kupiony przez Klienta Towar ma wadę fizyczną lub prawną Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi na zasadach regulowanych przepisami Kodeksu Cywilnego.

3.       Klient ma prawo złożyć Sprzedającemu reklamację dotyczącą kupionego Towaru w formie pisemnej wysyłając ją listem poleconym na adres korespondencyjny wskazany w §1 Regulaminu.

4.       Reklamacja powinna wskazywać co najmniej:

a)       imię, nazwisko, firmę, adres, adres e-mail Klienta,

b)       numer zamówienia Towaru, stanowiącego przedmiot reklamacji,

c)       numer faktury lub paragonu,

d)      Towar podlegający reklamacji,

e)       żądanie Klienta,

f)        uzasadnienie reklamacji obejmujące w szczególności dokładny opis wady.

5.       Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany Towar na adres wskazany w § 1 Regulaminu.

6.       Do zwracanego Towaru Klient proszony jest o dołączenie kopii faktury VAT lub paragonu albo potwierdzenia zapłaty.

7.       Klient proszony jest o odesłanie Towaru w miarę możliwości w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, w sposób zabezpieczający Towar przed uszkodzeniem.

8.       Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni [ASK15] od dnia otrzymania reklamacji.

9.       Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Klienta adres lub adres e-mail[ASK16] .

10.    W przypadku uznania reklamacji za nieuzasadnioną Klient powinien odebrać reklamowany Towar w terminie ……. dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację.

11.    Jeżeli Towar nie zostanie odebrany przez Klienta w terminie, o którym mowa w §9 ust. 10 Regulaminu, Sprzedający wezwie Klienta - na podany przez Klienta adres e-mail oraz pisemnie na podany przez Klienta adres – do odebrania Towaru w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie Towaru.

12.    Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php


§10 Odstąpienie od umowy

1.      Klient, który zawarł Umowę Sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta.

2.      Termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia rzeczy (Towaru) w posiadanie przez Klienta lub przez wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele rzeczy (Towarów), które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towaru), partii lub części przez Klienta lub przez wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

3.      Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży należy wysłać na adres: Naira Leińska  „STATOR” Perfect Beauty, Osiedle Czecha 73, 61-288 Poznań

4.      Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży można złożyć na formularzu, którego wzór został załączony do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5.      Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu.

6.      Sprzedający w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.

7.      Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wybrał wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.      Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

9.      Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedającemu na adres: Naira Leńska „STATOR” Perfect Beauty, Osiedle Czecha 73 61-288 Poznań, lub  przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin ten będzie zachowany, jeżeli Towar zostanie odesłany przed upływem terminu.

10.  Klient proszony jest o odesłanie Towaru w miarę możliwości w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, w sposób zabezpieczający Towar przed uszkodzeniem.

11.  Klient, który odstąpił od Umowy Sprzedaży, obowiązany jest ponieść:

a)       dodatkowe koszty poniesione przez Klienta w związku z wybraniem sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego,

b)       bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

12.  Klient ponosi odpowiedzialność wyłącznie za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

13.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

a)       o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)       w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d)       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e)       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)        w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g)       w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h)      w której Klient wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i)        w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j)         o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k)       zawartej w drodze aukcji publicznej;

l)        o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m)     o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§11 Ochrona danych osobowych

1.       Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedający.

2.       Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.       Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, wykonania lub rozwiązania stosunku umownego między Sprzedającym a Klientem polegającego na świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez Sklep lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży oraz dostarczania Towarów do Klienta, a także w celu udokumentowania ww. stosunków umownych. Jeżeli Klient wyraził zgodę na przesyłanie do niego przez Sprzedającego informacji handlowej dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Administratora również w tym celu.

4.       W przypadku Klientów, którzy korzystają z usługi dostawy Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej do miejsca wskazanego przez Klienta Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy firmom kurierskim, w szczególności następującym podmiotom: …………………………………...

5.       Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów: imię, nazwisko, firmę, adres obejmujący ulicę i numer domu lub lokalu, kod pocztowy i miejscowość i kraj, a ponadto NIP, nr telefonu i adres e-mail, datę urodzenia.[ASK17] 

6.       Podanie danych osobowych, o których mowa w §11 ust. 5 Regulaminu, jest niezbędne w rozumieniu art. 18 ust. 1, 2 i 3 i art. 22 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7.       Korzystanie ze Sklepu, składanie Zamówień za pośrednictwem Sklepu oraz zawieranie za pośrednictwem Sklepu umów o świadczenie usług drogą elektroniczną lub Umów Sprzedaży, wiąże się konieczność podania danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne, a osoba, której dane dotyczą, podejmuje w tym zakresie samodzielną decyzję.

8.       Struktura Sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można go było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania Sklepu nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.

9.       Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

10.    Administrator udostępnia w szczególności następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez podmioty nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Klienta drogą elektroniczną: zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem, dostęp do Konta Klienta jedynie po podaniu indywidualnego loginu (adresu e-mail) i hasła.[ASK18] 

 

§12 Warunki techniczne. Funkcjonalność treści cyfrowych oraz techniczne środki ich ochrony. Mające znaczenie interoperacyjności treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem[ASK19] 

 

1.      W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien posiadać:

a)       urządzenie umożliwiające uruchomienie przeglądarki internetowej,

b)       poprawnie skonfigurowaną przeglądarkę internetową ……………….. w wersji nie starszej niż ………,

c)        aktywny adres e-mail (szczegółowa informacja dotycząca wykorzystania adresu e-mail podana jest poniżej),

d)       rozdzielczość ekranu co najmniej ……,

e)        zainstalowaną aplikację otwierania plików typu PDF,

f)         aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS,

g)       [UsW20] włączoną obsługę Java Script oraz cookies.

2.      Sprzedający przesyła Klientowi na podany przez Klienta adres e-mail wskazane w Regulaminie wiadomości, będące treściami cyfrowymi w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, wyłącznie celem należytego świadczenia usług drogą elektroniczną oraz należytego wykonania Umowy Sprzedaży.

3.      Na adres e-mail podany przez Klienta Sprzedający może wysyłać następujące treści cyfrowe:

a)       wiadomość, potwierdzająca dokonanie rejestracji Klienta w Sklepie i utworzenie Konta Klienta, wraz z linkiem umożliwiającym aktywację Konta Klienta[ASK21] ,

b)       oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

c)       potwierdzenie złożenia Zamówienia zawierające informację o łącznej cenie zamówionych Towarów oraz o łącznym koszcie dostawy zamówionych Towarów,

d)      powiadomienie o przyjęciu Zamówienia albo o braku możliwości przyjęcia Zamówienia o realizacji,

e)       informacja o powierzeniu Towaru firmie kurierskiej w celu dostarczenia go do miejsca wskazanego przez Klienta lub o przygotowaniu Towaru do odbioru osobistego,

f)        odpowiedź na reklamację,

g)       wezwanie do odebrania Towaru,

h)      Regulamin,

i)        inne treści cyfrowe związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną lub wykonaniem Umowy Sprzedaży, w szczególności informacja o kolejnych etapach realizacji Zamówienia,

j)         informacja handlowa, w tym newsletter, jeżeli Klient wyrazi osobną zgodę na jej otrzymywanie.

4.      Konto Klienta dostępne jest dla osób, które zalogują się do niego, podając odpowiednie login (adres e-mail podany przez Klienta w procesie rejestracji) i hasło. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki udostępniania przez siebie loginu lub hasła osobom trzecim. W celu zwiększenia bezpieczeństwa transakcji dokonywanych za pośrednictwem Sklepu, Klient powinien stosować się do następujących zasad:

a)       nie ujawniać loginu i hasła osobom nieupoważnionym przez Klienta do dostępu do Konta Klienta,

b)       wprowadzać login oraz hasło w sposób uniemożliwiający innym osobom ich poznanie,

c)       nie zapisywać hasła,

d)      zmieniać hasło co pewien czas.

 

 

§13 Polityka dotycząca cookies[ASK22] 

 

1.       Sklep używa tzw. plików cookies (ciasteczka) w celu umożliwienia Klientowi wykorzystywania poszczególnych funkcji Sklepu oraz dostosowania zawartości Sklepu do preferencji Klienta, a także optymalizacji korzystania z ze Sklepu.

2.       Poruszając się po Sklepie, Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Sklep plików cookies.

3.       Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są do korzystania ze Sklepu, utrzymania sesji Klienta w ramach Sklepu, dostosowania Sklepu do indywidualnych potrzeb Klienta i tworzenia statystyk oglądalności strony internetowej Sklepu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies są zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Klienta, np. zapamiętania logowania, zapamiętania Towarów dodanych do Koszyka. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. W ramach Sklepu mogą być stosowane trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies), „stałe” (persistent cookies) oraz cookies podmiotów zewnętrznych.

4.       Klient może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu, a nawet uniemożliwić poprawne działanie Sklepu.

 

§14 Postanowienia końcowe

1.       Regulamin stanowi integralną część zawartej przez Strony Umowy Sprzedaży. Strony wiąże Regulamin w brzmieniu z chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.

2.       Akceptując Regulamin, Klient oświadcza, że Regulamin został jemu udostępniony w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, oraz że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje zawarte w nim postanowienia.

3.       W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne, w tym przepisy Kodeksu cywilnego.

4.       Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej - działającej pod adresem www.colombianjeans.pl - w formie elektronicznej, która umożliwia jego pobranie, zapisanie i wydrukowanie.

5.       Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

6.       Klient, rejestrując się w Sklepie lub składając Zamówienie, oświadcza, iż wszelkie dane podane przez Klienta są prawdziwe i aktualne. Klient zobowiązuje się poinformować Sprzedającego o każdorazowej zmianie swoich danych, w szczególności adresu oraz adresu e-mail.

7.       Prawem właściwym dla umowy o świadczenie usług elektronicznych i Umowy Sprzedaży zawartych przez Strony jest prawo polskie.

8.       Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Stronami w związku z umową o świadczenie usług elektronicznych lub Umową Sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu.

9.       Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa bądź sposobu i zasad funkcjonowania Sklepu. Zmiana danych Sprzedającego, w szczególności adresu, adresu e-mail, numeru telefonu, nie stanowi zmiany Regulaminu i zostanie notyfikowana poprzez ogłoszenie na stronie internetowej www.colombianjeans.pl i jest skuteczna z datą ogłoszenia tej zmiany. O treści zmian Regulaminu Sprzedający poinformuje Klientów przez umieszczenie na stronie internetowej www.colombianjeans.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. O zmianie Regulaminu Klienci zostaną dodatkowo powiadomieni przez przesłanie na podane przez nich adresy e-mail informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Powiadomienie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie wypowie on umowy o świadczenie usług elektronicznych. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu z chwili złożenia Zamówienia.

 

Załączniki do Regulaminu Sklepu Internetowego COLOMBIANJEANS dla Konsumentów

Załącznik nr 1 – „Wzór formularza odstąpienia od umowy” stanowiący Załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

   Adresat: Naira Leińska „STATOR” Perfect Beauty, Osiedle

 

 

 

 

Poznań, adres e-mail: biuro@colombianjeans.pl

   Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)……………………………………………………………………..

   Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)………………………………………………………………..

   Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………………………..

   Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………………

   Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) …………………………………………………………………………………………………………….

   Data …………………….

(*) Niepotrzebne skreślić.